Terms and conditions

INFORMATION OM PERSONLIGA DATA FÖR KUNDER

General

Som en del av vår uppfyllelse av det inkommande avtalet mellan dig som kund och vårt företag Volff Merchandising / Aupairagent.dk av Karina Volff Pedersen, CVR.no. 27109993 vi samlar in personlig information om dig.

I det här dokumentet beskriver vi våra riktlinjer för behandling av personuppgifter i samband med vår överenskommelse.

Riktlinjerna har utarbetats på grundval av EU: s databeskyddsbestämmelse, som träder i kraft den 25 maj 2018, samt den nya danska lagen om dataskydd, som kompletterar bestämmelserna i dataskyddsförordningen och den nuvarande lagen om personuppgifter (gemensamt "gällande lagstiftning").

I det följande har vi beskrivit vilken information som samlas in, inklusive hur informationen behandlas, vad den används för, vem som har tillgång till informationen och vem du kan kontakta, om du har några frågor eller oro för informationen som samlats in.

Vilken personlig information samlas in

Vi ber om din regelbundna kontaktinformation när du ingår ett avtal med oss. Det är främst information som namn, adress, postnummer, telefon- och mobilnummer, e-post, HLR-nummer för alla hushållsmedlemmar, BBR-uppgifter om ditt hem etc. Information om namn, adress etc. av aktier och / eller aktiebolag. avser inte en fysisk person och omfattas därför ej av personuppgifterna.

Den personliga information som vi samlar in används för att identifiera dig som kundserviceleverantör av de tjänster du köpt från oss enligt vår överenskommelse.

De personuppgifter vi samlar i samband med uppfyllandet av avtalet lagras i vårt IT-system och / eller i ett fysiskt register.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Lagring av personuppgifter beror på hur länge ditt avtal med oss ​​löper.

När du köper en produkt eller tjänst från oss behöver vi dina personuppgifter för ansökan och dokumentation tills den levererade varan eller tjänsten har levererats och betalt ögon har någon återkallandeperiod upphört.

Under det nuvarande avtalsförhållandet hålls den information vi samlar om dig och ditt företag i vårt IT-system, och den personliga informationen är arkiverad.

Dina personuppgifter kommer som regel att lagras av oss under en period av 5 år från utgången av det budgetår som materialet avser. Om avtalet med dig, till exempel. har löpt ut november 2017, är vi skyldiga enligt gällande regler för att hålla informationen fram till tidig sort 2022, eftersom vårt räkenskapsår följer kalenderåret. När personuppgifter inte längre är relevanta och vi inte är skyldiga att behålla dem, vi! All personlig information om dig och din familj kommer att raderas.

Vad vi använder personlig information för

Den personliga information som vi samlar om dig och din familj i samband med uppfyllandet av vårt avtal används i första hand för vanlig kundadministration, bland annat för att uppfylla avtalet du har ingått med oss, leverans av varor och / eller tjänster samt överföring av faktura.

Informationen kommer i princip inte att vidarebefordras till tredje part. Däremot kan din vanliga kontaktinformation vidarebefordras till våra partners om vi behöver hjälp med att uppfylla avtalet.

Övrig information är endast tillåten om tillämplig lag tillåter, i undantagsfall, utlämnande av personuppgifter.

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter

Som kund hos oss har du rätt att få vår bekräftelse på att personuppgifter om dig behandlas och i så fall tillgång till registrerade personuppgifter.

Du har också rätt att begära och ta emot personlig information om dig själv som du har skickat till oss (dataportabilitet). Du har också rätt att göra invändningar mot vår behandling av din personliga information.

Rätten att rätta till din personliga information

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter och dig själv korrigeras av oss utan onödigt dröjsmål.

Rätten att radera din personliga information

Du har rätt att ta bort din personliga information utan otillbörlig dröjsmål om vi inte fortsätter att ha ett berättigat intresse för att hålla din personliga information.

Vi vill dock påpeka att om vi enligt lag är skyldiga att behålla informationen, kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas.

Skydd av personuppgifter

Enligt gällande lag måste dina personuppgifter hållas säkra och konfidentiella. Vi lagrar personuppgifterna i vårt IT-system.

Våra säkerhetsåtgärder granskas regelbundet för att avgöra om vår behandling av personuppgifter hanteras ordentligt och med beaktande av dina rättigheter som kund.

Ändringar i behandlingen av personuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att lagra och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Om riktlinjerna ändras, korrigeras datumet för riktlinjerna. Dessa riktlinjer utvärderas och vid behov en gång per år.

Vid betydande förändringar i samband med uppfyllandet av avtalet meddelar vi dig i form av ett tillägg till vårt avtal.

Kontakta

Om du vill ha tillgång till informationen som är registrerad hos dig, kontakta Karina Volff Pedersen via email contact@aupairagent.dk

Om felaktiga uppgifter är registrerade eller om du har andra invändningar, måste du också kontakta ovanstående.

Om du vill klaga på vår behandling av din personliga information kan du göra det till:

 

Dataskyddsmyndigheten

Borgergade 28, 5

1300 Köpenhamn K

Telefon: +47 33 19 32 00

E-post: dt@datatilsynet.dk

 

 

Senast reviderad den 30/4 2019
"